Media Technology MSc

Introductie

Het Media Technology Master of Science (MSc) programma van de Universiteit Leiden biedt een plek waar studenten, kunstenaars en onderzoekers de gelegenheid krijgen om hun eigen, persoonlijke onderzoeksvragen te formuleren. Men wordt er aangemoedigd om persoonlijke inspiratie en nieuwsgierigheid te vertalen in beheersbare en relatief kleine onderzoeksprojecten.

Doel

Het programma erkent dat creativiteit een belangrijke factor is in wetenschappelijke innovatie. Het wil dan ook een plek bieden waar studenten, kunstenaars en wetenschappers onderzoek doen door met innovatieve oplossingen voor vragen te komen – geïnspireerd door resultaten en principes van de wetenschap. Om dit doel te bereiken richt het curriculum zich op creatieve ontdekking en het begrijpen van wetenschap en technologie. Studenten worden aangemoedigd om gebruik te maken van de vele kennis die beschikbaar is binnen de Universiteit Leiden en het ArtScience programma van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Kernwoorden van het Media Technology programma zijn creativiteit, technologie en wetenschappelijk onderzoek. Wij willen innovatie en creativiteit in wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Men kan stellen dat Media Technology autonome wetenschappers opleidt, net zoals kunstacademies autonome kunstenaars afleveren. Het Media Technology programma bereidt studenten voor op een toekomst waarin creatief en kritisch denken een belangrijke rol spelen, en in het bijzonder een toekomst in wetenschappelijk onderzoek.

Bij afstuderen ontvangen de studenten een Master of Science (MSc) diploma van de Universiteit Leiden, een internationaal gewaardeerde titel. Alumni bezetten posities die variëren van promovendus tot creatief ondernemer. In het algemeen zijn wetenschap en de creatieve industrie afnemers van onze studenten. Eigenlijk is iedere functie waarin creativiteit met wetenschappelijk denken gecombineerd wordt passend.

Onderzoek door Creëren

Wetenschappelijk onderzoek moet nieuwe kennis genereren, op een rationele en verstandige wijze. Er bestaan vele onderzoeksmethoden volgens welke dit gebeuren kan. Wij geloven dat voor onderzoek door creëren een grote rol is weggelegd, naast meer gangbare onderzoeksmethoden. Door technologie op een verrassende of vernieuwende wijze toe te passen leert men nieuwe dingen. Nieuwe methoden en andere inzichten worden zo ontdekt. Dit zien wij als een leuke en productieve wijze van wetenschappelijk onderzoek.

Hierdoor zijn in het Media Technology MSc programma studentenprojecten zeer belangrijk. Het proces volgens welke een product tot stand komt is echter evenzo belangrijk als het product zelf. Ieder project leidt tot een gerealiseerd eindproduct of "proof-of-concept", en bevat een media component: visueel, auditief of anderszins ervaarbaar. Meestal wordt er een paper bij geschreven dat de wetenschappelijke aspecten van het project beschrijft. Studenten worden gestimuleerd om deze papers in te zenden naar internationale journals, conferenties en kunstfestivals.

Engels

Het programma is geheel in de Engelse taal. Hierdoor kunnen studenten, docenten en kunstenaars van verschillende nationaliteiten deelnemen. Alle colleges, discussies, presentaties en leesmaterialen zijn in de Engelse taal.

Programmastructuur

Het Media Technology MSc programma van de Universiteit Leiden is een voltijd programma en duurt twee jaar. Het is een intensief programma en studenten moeten bereid zijn om voltijd te studeren. Het programma omvat drie studiesemesters en een verlengperiode. Ieder studiesemester heeft een specifieke invulling. Tijdens het eerste en tweede studiesemester volgen studenten basisvakken en doen zijn verschillende projecten. Meer details zijn te vinden in het curriculum.

Keuzevakken

Een deel van het totaal aan studiepunten (ECTS) in het Media Technology curriculum wordt door iedere student individueel ingevuld met keuzevakken (electives). Door het academisch jaar heen zijn vele keuzevakken beschikbaar binnen de faculteiten van de Universiteit Leiden en het ArtScience programma van de Academie der Kunsten. Studenten worden gestimuleerd om deze mogelijkheden te benutten voor het nastreven van persoonlijke studiedoelen en interesses. Keuzevakken kunnen gevolgd worden in vele richtingen, waaronder Informatica, Psychologie, Kunstgeschiedenis, Taalkunde en Filosofie.

Projecten

Naast vakken zijn ook projecten belangrijk in het Media Technology MSc programma. Veel vakken bevatten een projecten waarbinnen groepjes studenten de opgedane kennis in praktijk brengen. Veelal leidt zo'n project tot een fysieke installatie. In dergelijke projecten onderzoeken studenten bestaande wetenschappelijke inzichten en schrijven papers om hun resultaten te beschrijven. Zie enkele voorbeelden van studentenprojecten in de project gallery.

In het derde semester doen studenten een groot project waarin zij een innovatief concept ontwikkelen en dit vormgeven in een fysieke installatie. Het proces dat studenten doorlopen is hierin even belangrijk als het eindproduct. Ieder van deze projecten begint met een eigen thema en de uiteindelijke installaties worden getoond tijdens een openbare expositie in een galerie.

Het afstudeerproject is hiermee vergelijkbaar, maar bevat een sterkere wetenschappelijke component. Afstudeerscripties van het Media Technology programma zijn wetenschappelijke papers, geen lange scripties. Deze papers moeten in principe publiceerbaar zijn in een wetenschappelijke context. Studenten worden gestimuleerd om hun afstudeerpapers naar internationale journals, conferenties en kunstfestivals te zenden. Voorbeelden van gepubliceerd en tentoongesteld werk door studenten vindt u in de publicatie en expositie overzichten.

}